Hovedgård Fitnessforenings vedtægter

 

Paragraf 1 Navn og hjemsted

Stk. 1                   Foreningens navn er Hovedgård Fitnessforening.

Stk. 2                   Foreningens hjemsted er 8732 Hovedgård, Horsens Kommune.

Stk. 3                   Foreningen er stiftet d. 26.09.2016.

 

Paragraf 2 Formål

Stk. 1                   Hovedgård Fitnessforening har til formål at etablere og drive et motionscenter for borgerne i Hovedgård og omegn, ud fra frivilligt foreningsarbejde. Det skal støtte op om borgernes ønsker om sundhedsfremmende aktivitetsmuligheder og oplevelsen af lokalt tilhørsforhold og dermed byens fortsatte trivsel og udvikling.

Stk. 2                   Hovedgård Fitnessforening skal være et fleksibelt motionstilbud på tværs af sports- og idrætsinteresser, og det skal indgå i et supplement til de eksisterende idrætsforeninger.

Stk. 3                   Hovedgård Fitnessforening skal motivere til at dyrke motion og have fokus på sund livsstil. Foreningen skal understøtte det forpligtende fællesskab, styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i bylivet.

Stk. 4                   Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, der tilslutter sig foreningens formål.

 

Paragraf 3 Organisationsforhold

Stk. 1                   Hovedgård Fitnessforening er en selvstændig forening, som er medlem af DGI, Danmarks idrætsforbund (DIF) og Anti Doping Danmark. 

 

Paragraf 4 Medlemmer

Stk. 1                   Enhver, der er minimum 15 år, og som kan tilslutte sig foreningens formål, vedtægter og retningslinjer, kan optages som medlem.

Dog kan juniorer på 13-14 år ligeledes optages som medlemmer, men kun træne på særlige hold for juniorer med instruktører til stede.

Betegnelsen ”medlem” dækker over aktive udøvere samt frivillige (rengøring, instruktører og bestyrelse) i foreningen.

Stk. 2                   Kontingentets størrelse og betalingsform fastsættes af bestyrelsen. 

Stk. 3                   Et medlem, som ikke har betalt sit kontingent, kan af bestyrelsen - med 8 dages varsel - udelukkes fra foreningen, indtil restancen er betalt. 

Stk. 4                   Indmeldelses- og udmeldelsesprocedurer fastlægges af bestyrelsen.

Udmeldelse skal ske via udmeldelsesblanket på hjemmesiden med udgangen af indeværende abonnementsperiode.

Ved udmeldelse af foreningen kan der ikke gøres krav på nogen andel af foreningens formue eller ske refusion af betalt kontingent.

Stk. 5                   Medlemmer, der ikke overholder foreningens retningslinjer kan imødese påtale, karantæne eller eksklusion af foreningen. 
Det er bestyrelsens pligt at varetage denne opgave. 
Et ekskluderet medlem har ret til at få sin sag forelagt på den førstkommende ordinære generalforsamling. Indtil generalforsamlingen har truffet sin afgørelse er medlemmet ekskluderet og klage til generalforsamlingen har således ikke opsættende virkning. 
Generalforsamlingens beslutning er endegyldig og kan ikke appelleres. 

 

Paragraf 5 Regnskab

Stk. 1                   Regnskabsåret er perioden 1. januar - 31. december. 

Stk. 2                   Regnskabet revideres af 2 revisorer, som vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen og er på valg skiftevis.

Revisorerne gennemgår hvert år i februar / marts det samlede regnskab og påser, at regnskabet lever op til god regnskabsskik for foreningsregnskaber. 
Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab, bilag og beholdninger. 

 

Paragraf 6 Hæftelse og tegningsret

Stk. 1                   Hovedgård Fitnessforening tegnes i økonomisk henseende af formanden/næstformanden og af kasserer i forening, eller en af disse i forening med 2 andre bestyrelsesmedlemmer. 
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved optagelse af lån på kr. 50.000, - eller derover kræves dog underskrift af en samlet bestyrelse. 
Bestyrelsen kan meddele prokura til bestemte udpegede personer, så disse kan forpligte foreningen ved dagligdags økonomiske dispositioner op til et beløb fastsat af bestyrelsen. 

Stk. 2                   Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid værende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. 

 

Paragraf 7 Stående udvalg

Stk. 1                   Bestyrelsen for Hovedgård Fitnessforening kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Bestyrelsen fastsætter ansvarsområderne og kan være repræsenteret i udvalgene. 

 

Paragraf 8 Generalforsamlingen

Stk. 1                   Afholdelse og indvarsling:

Generalforsamlingen er, med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, foreningens øverste myndighed i alle anliggender og afholdes én gang årligt senest den 30. april. 
Medlemmerne indvarsles til generalforsamlingen ved offentlig annoncering. Dette sker med mindst 14 dages varsel. 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 2                   Adgang og stemmeret:
Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen. 
Alle medlemmer, der ikke er i restance og har været medlem af foreningen i mindst 3 måneder, har stemmeret.
Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde på generalforsamlingen. 
Medlemmer af stående udvalg, der ikke er medlem af foreningen, kan deltage (uden stemmeret) på generalforsamlingen.

Stk. 3                   Valg og valgbarhed
Stemmeberettigede medlemmer, der er fyldt 18 år og ikke er i restance, er valgbare.

Intet medlem kan vælges eller genvælges til en tillidspost uden at være til stede på generalforsamlingen, med mindre medlemmet har fremsendt skriftlig accept af evt. valg.

Accepten skal være formanden i hænde inden generalforsamlingen. 
Der kan ikke vælges personer, der af DIF, DGI eller af disse specialforbunds amatør- eller ordensudvalg er udelukket fra at deltage i disse organisationer.

 

Dirigenten vælges af generalforsamlingen.

Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål angående behandling og afstemningsmåde.

Dirigenten skal lade foretage skriftligt afstemning, hvis ønske herom fremsættes. 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved det fremmødte antal. 
Beslutninger vedtages ved simpelt stemmeflertal se dog §9+10 
I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget, undtagen ved personvalg, der i sådanne tilfælde afgøres ved lodtrækning. 
Der føres referat af generalforsamlingen, som underskrives af formanden og dirigenten. 

 

Stk. 4                   Dagsorden:
Den årlige, ordinære generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår samt budget for det kommende år.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg til foreningens bestyrelse, som består af op til 6 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen: 3 medlemmer er på valg i lige år, og 3 medlemmer er på valg i ulige år.

6. Valg af 2 suppleanter til foreningens bestyrelse. Disse vælges for 1 år ad gangen.

7. Valg af 1 revisor til foreningens revision, som består af 2 revisorer, der vælges for 2 år ad gangen og er på valg skiftevis.

8. Eventuelt.

 

Stk. 5                   Ekstraordinær generalforsamling
Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling. 
Desuden skal ekstraordinær generalforsamling afholdes, når minimum 10% af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter motiveret, skriftligt begæring herom. Begæringen skal for at betragtes som gyldig fremsat, indsendes i originaleksemplar til foreningens formand, og den skal indeholde oplysning om underskrivernes navn og adresse samt angive de punkter, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Under hensyn til de fremsatte ønsker fastsætter bestyrelsen den for den ekstraordinære generalforsamling gældende dagsorden, der kan suppleres med de punkter, bestyrelsen finder påkrævet. Kun de på dagsordenen anførte sager kan behandles. 
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter eventuel begæring herom er fremsat og indkaldes med et varsel på mindst 14 dage med angivelse af dagsorden, idet indvarslingen finder sted, som ved ordinær generalforsamling. 

Paragraf 9 Bestyrelsen

Stk. 1.                  Bestyrelsens medlemmer er valgt for 2 år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Stk. 2                   Afgår et bestyrelsesmedlem i valgperioden, indtræder en suppleant, eller bestyrelsen kan udpege et nyt medlem, der virker frem til førstkommende generalforsamling. 

Stk. 3                   Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af foreningen og træffer afgørelse i alle spørgsmål i forbindelse med denne, som ikke er henlagt til generalforsamlingen. 
Bestyrelsesmøder afholdes i henhold til forretningsordenen, eller når formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, herunder formanden eller kassereren er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
Der føres referat af bestyrelsens møder. Referatet offentliggøres for alle foreningens frivillige (rengøring, instruktører og bestyrelse), når bestyrelsen har godkendt referatet. 

 

Paragraf 10 Vedtægtsændringer

Stk. 1                   Ændringer af foreningens vedtægter kan ske, når der på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling er mere end 2/3 af de fremmødte, der stemmer for et rettidigt fremsendt forslag jvf. §8. 

 

Paragraf 11 Foreningens opløsning eller sammenslutning

Stk. 1                   Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun træffes på en til dette formål særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

For at være beslutningsdygtig på en sådan ekstraordinær generalforsamling kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves mindst 3/4 af de mødtes stemmer.

Opnås sådant flertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor de beslutninger kan træffes med nævnte stemmeflerhed, uden hensyn til antal af mødte stemmeberettigede. 
Ved opløsning af foreningen tager den ekstraordinære generalforsamling beslutning om fordeling af foreningens formue og ejendele, der dog i alle tilfælde skal medvirke til at fremme sporten i Hovedgård og omegn.

 

Paragraf 12 Bemyndigelse

Stk. 1                   I tilfælde, hvor disse vedtægter måtte være utilstrækkelige, er bestyrelsen bemyndiget til at træffe de nødvendige beslutninger under ansvar over for generalforsamlingen. 

 

 

 

 

 

Vedtægterne er godkendt på Hovedgård Fitnessforenings generalforsamling d. 16.9.20.