Vedtægter for Hovedgård Fitnessforening

 § 1 Navn og hjemsted
 Stk 1  Foreningens navn er HovedgårdFitnessforening.
 Stk 2  Foreningens hjemsted er 8732 Hovedgård, Horsens kommune
 Stk 3  Foreningen er stiftet d. 26.09.2016 
 

 § 2 Formål
 Stk 1
Hovedgård Fitnessforening har til formål at etablere og drive et motionscenter for borgerne i Hovedgård og omegn, ud fra frivilligtforeningsarbejde. Det skal støtte op om borgernes ønsker om sundhedsfremmende aktivitetsmuligheder og oplevelsen af lokaltilhørsforhold og dermed byens fortsatte trivsel og udvikling
 Stk 2
Hovedgård Fitnessforening skal være et fleksibelt motionstilbud tværs af sports- og idrætsinteresser, og det skal indgå i et supplement til deeksisterende idrætsforeninger
 Stk 3
Hovedgård Fitnessforening skal motivere til at dyrke motion og have fokus på sund livsstil.
 
Foreningen skal understøtte det forpligtende fællesskab, styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i bylivet. 
 
 Stk 4
Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver der tilslutter sig foreningens formål
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 § 3 organisationsforhold
 Stk 1
Hovedgård Fitnessforening er en selvstændig forening, som er medlem af DGI, Danmarks idrætsforbund (DIF) og Anti Doping Danmark.
 
  
 
 § 4 Medlemmer
 Stk 1
Enhver der er minimum 15 år og som kan tilslutte sig foreningens formål, vedtægter og retningsliner, kan optages som medlem. Betegnelsenmedlem dækker over aktive udøvere, bestyrelsesmedlemmer og instruktører.
 
 Stk 2
Kontingentets størrelse og betalingsform fastsættes af bestyrelsen.
 
 Stk 3
Et medlem, som ikke har betalt sit kontingent, kan af bestyrelsen - med 8 dages varsel - udelukkes fra foreningen indtil restancen er betalt.
 
 Stk 4
Indmeldelses-/udmeldelses procedure fastlægges af bestyrelsen. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med 1 måneders varsel. Vedudtræden af foreningen kan der ikke gøres krav nogen andel af foreningens formue, eller refusion af betalt kontingent.
 
 Stk 5
Medlemmer, der ikke overholder foreningens retningslinjer kan imødese påtale, karantæne eller eksklusion af foreningen.
Det er bestyrelsens pligt at varetage denne opgave.
 
Et ekskluderet medlem har ret til at sin sag forelagt den førstkommende ordinære generalforsamling. Indtil generalforsamlingen har truffet sin afgørelse er medlemmet ekskluderet og klage til generalforsamlingen har således ikke opsættende virkning.
 
Generalforsamlingens beslutning er endegyldig og kan ikke appelleres.
 
 
 
 
 § 5 Regnskab
 Stk 1 Regnskabsåret erperioden 1. januar - 31. december.
 Stk 2 Regnskabet revideres af 2 revisorer, som vælges på den ordinære, generalforsamling for 2 år ad gangen, men afgår skiftevis. Desuden vælges2 revisorsuppleanter for 1 år.
Revisorerne gennemgår hvert år i februar/marts det samlede regnskab og påser, at regnskabet lever op til god regnskabsskik forforeningsregnskaber.
 
Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab, bilag og beholdninger.
 


 
 
 
 
 
 
 
  
  
 § 5 Hæftelse og Tegningsret
 stk 1
Hovedgård Fitnessforening tegnes i økonomisk henseende af formanden/næstformanden og af kasserer i forening, eller en af disse i forening med 2 andre bestyrelsesmedlemmer
 
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved optagelse af lån kr. 50.000,- eller derover kræves dog underskrift af en samletbestyrelse.
 
Bestyrelsen kan meddele prokura til bestemte udpegede personer, således at disse kan forpligte foreningen ved dagligdags økonomiskedispositioner op til et beløb fastsat af bestyrelsen.
 
 Stk2
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid værende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer ellerbestyrelse nogen personlig hæftelse.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 6 Stående udvalg
 Stk 1
Bestyrelsen for Hovedgård Fitnessforening kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.Bestyrelsen fastsætter ansvarsområderne og kan være repræsenteret i udvalgene.
 § 7 Generalforsamlingen
 Stk 1
Generalforsamlingen, er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, foreningens øverste myndighed i alle anliggender, ogafholdes en gang årligt senest den 30. april.
 
Medlemmerne indvarsles til generalforsamlingen ved offentlig annoncering. Dette sker med
mindst 14 dages varsel.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest 8 dage inden generalforsamlingens afholdelse.
Stk 2  Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer.
Stemmeret har alle medlemmer af foreningen, der ikke er i restance og har været medlem i
mindst 3 måneder.
Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde på generalforsamlingen.
På generalforsamlingen kan endvidere (uden stemmeret) deltage medlemmer af stående
udvalg, der ikke er medlem af foreningen.
Stk 3 
Valgbare er stemmeberettigede medlemmer, der er fyldt 18 år og ikke er i restance.
 
Intet medlem vælges eller genvælges til en tillidspost uden at være tilstede på general­ forsamlingen, med mindre medlemmet har fremsendt skriftlig accept af evt. valg. Accepten skal være formanden i hænde inden generalforsamlingen.
Der kan ikke vælges personer, der af DIF, DGI eller af disse specialforbunds amatør- eller
ordensudvalg er udelukket fra at deltage i disse organisationer.
Dirigenten vælges af generalforsamlingen. Dirigenten afgør med bindende virkning, alle
spørgsmål angående behandling og afstemningsmåde. Dirigenten skal lade foretage
skriftligt afstemning, såfremt ønske herom fremsættes.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved det fremmødte antal.
Beslutninger vedtages ved simpel stemmeflertal se dog §9+10
I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget, undtagen ved personvalg, der i sådanne
tilfælde afgøres ved lodtrækning.
Der føres referat af generalforsamlingen, som underskrives af formanden og dirigenten.
 Stk 4 Den ordinære, årlige generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Udvalgenes beretning
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår, samt budget for det kommende år.
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg til foreningens bestyrelse som består af op til 6 medlemmer og 2 suppleanter.
  1. 3 medlemmer er på valg i lige år
  2. 3 medlemmer er på valg i ulige år
         Medlemmer er valgt for 2 år af gangen.
  1. Valg af suppleanter
         Suppleanter er valgt for 1 år af gangen.
 
         Bestyrelsen konstituerer sig ved først kommende bestyrelsesmøde.
 
 1. Valg af foreningens revision se § 4 stk. 2.
  • Valg af 2 revisorer
  • Valg af 2 revisorsuppleanter
 2. Eventuelt

Stk 5  Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Endvidere skal ekstraordinær generalforsamling afholdes, når minimum 10% af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter motiveret, skriftligt begæring herom.
 
Begæringen skal for at betragtes som gyldig fremsat, indsendes i originaleksemplar til
foreningens formand, og den skal indeholde oplysning om underskrivernes navn og adresse
samt angive de punkter, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Under hensyn til de
fremsatte ønsker fastsætter bestyrelsen den for den ekstraordinære generalforsamling
gældende dagsorden, der kan suppleres med de punkter, bestyrelsen finder påkrævet. Kun
de på dagsordenen anførte sager kan behandles.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter eventuel begæring
herom er fremsat og indkaldes med et varsel på mindst 14 dage med angivelse af
dagsorden, idet indvarslingen finder sted, som ved ordinær generalforsamling.
 
 
 
 
§ 8 Bestyrelsen
Stk 1 Bestyrelsen medlemmer er valgt for 2 år ad gangen
Stk 2 Afgår et bestyrelsesmedlem i valgperioden, indtræder en suppleant, eller bestyrelsen kan
udpege et nyt medlem, der virker frem til førstkommende generalforsamling.
Stk 3  Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af foreningen og træffer afgørelse i alle spørgsmål i
forbindelse med denne, der ikke er henlagt til generalforsamlingen.

Bestyrelsesmøde afholdes i henhold til forretningsordenen eller når formanden eller mindst
2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst
halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, herunder formanden eller kasseren er til stede. I
tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Der føres referat af bestyrelses møder.